Table of Contents

צרו קשר

החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראשת החוג וראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הלשוני-בלשני: פרופ' אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך itay.baruj@mail.huji.ac.il

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

הסופר הארגנטינאי חוליו קורטאסרהסופר הארגנטינאי חוליו קורטאסר

תארים מתקדמים

התוכנית לתואר שני בלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים באוניברסיטה העברית בירושלים מציעה לימודים מתקדמים ומחקר במרחב גיאוגרפי ותרבותי דינאמי ומרתק המקיף יותר מ-20 מדינות. התוכנית מתמקדת בהיסטוריה, בספרות, בשפה, בתרבות, וכמו כן בהיבטים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים של העולם האיברי והלטינו-אמריקני. היא מעניקה ידע עמוק ורחב על איזורים אלה ומציידת את התלמידים בכלים המחקריים והמתודולוגיים העדכניים ביותר.

הפקולטה המצטיינת, החוקרים המגיעים מארה"ב, אירופה ואמריקה הלטינית, כמו גם מקורות המחקר הרבים שבאמתחתה, הופכים את תוכנית התואר השני של החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית לפלטפורמה ייחודית ומאתגרת ללימוד ולמחקר.

החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית מציע שני סוגים של תוכניות תואר שני: הראשונה היא תוכנית בעלת אופי מחקרי הכוללת מגוון רחב של קורסים בנוסף לפרוייקט מחקר עצמאי (עבודת תזה). התוכנית האחרת מכילה גם היא מגוון רחב של קורסים, אך אינה כוללת עבודה בעלת אופי מחקרי.

התוכנית לתואר שני כוללת את תחומי ההתמחות הבאים:

- היסטוריה איברית ולטינו-אמריקנית

- ספרות ותרבות איברית ולטינו-אמריקנית

- בלשנות ספרדית

- התמחות בתרגום

בעזרת היועצים האקדמיים שלנו, התלמידים מקבלים הזדמנות לבנות לעצמם תוכנית ייחודית אשר תתאים ליעדיהם ולתחומי העניין האישיים שלהם. במקרים מסוימים, התלמידים יתבקשו ללמוד שפת מחקר נוספת, שתוכל להיות שפה רומאנית (כמו ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית) או לימודי סטטיסטיקה, שיטות ראיון, או קורסים אחרים. דבר זה תלוי באופי המחקר שהתלמיד יבצע.

במסגרת התוכנית, התלמידים מתבקשים להשתתף בכל שנה בסמינר מחקרי. הסמינר מתמקד באתגרים המהותיים שעמם הלומדים בתארים מתקדמים מתמודדים בזמן שהם כותבים את עבודת התזה והדוקטורט. תלמידים הלומדים בתוכנית המחקרית של החוג נדרשים להציג לפחות עבודה אחת (או פרק בתזה) בסמינר המחקרי (הסמינר מקנה שתי נקודות זכות במהלך שנתיים).   

באישור המנחים או היועצים האקדמיים, התלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים ובסמינרים הרלוונטיים ללימודיהם ולמחקרם בחוגים אחרים (4-10 נקודות זכות) וכמו כן במפגשי יעוץ עם הפקולטה.

אנו מעודדים את תלמידי התואר השני שלנו ללמוד במהלך סמסטר בחו"ל באחת מהאוניברסיטאות הספרדיות או הלטינו-אמריקניות שעמן יש לנו הסכמי חילוף תלמידים.

תלמידים אשר עשו את התואר הראשון שלהם בחוג אחר יידרשו לקחת שיעורי השלמה מתוכנית התואר הראשון המוצעת ע"י החוג, כגון קורסי שפה, במידה והתלמידים אינם ברמת מתקדמים.

 

החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית הלימודים החדשה לתואר שני בחוג כוללת 36 נ"ז (הן במסלול המחקרי הן במסלול העיוני).

דרישות המסלול המחקרי

2 נ"ז במדעי הרוח הדיגיטליים (קורס חובה)

26 נ"ז בחירה (בתיאום עם היועץ)

8 נ"ז שפה ברמת מתקדמים חלק מהנקודות הזכות

(*בעלי פטור משפת מחקר ילמדו 8 נ"ז קורסי עזר בתיאום עם יועץ החוג)

כתיבת עבודה סמינריונית אחת, שני רפראטים ועבודת תזה

דרישות המסלול העיוני 

2 נ"ז במדעי הרוח הדיגיטליים (קורס חובה)

34 נ"ז בחירה

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מרצים שונים ושני רפראטים.

 

בשני המסלולים ההשתתפות בסמינרים המחלקתיים הינה חובה.

שני הסמינרים מעניקים 2 נ"ז (כל אחד 1 נ"ז) והם חלק מקורסי הבחירה בתואר.

 

תוכנית הלימודים החדשה תחול על תלמידים לתואר שני שיחלו בלימודי המוסמך בחוג באוקטובר 2022. 

 

בקרו באתר לתלמידי מחקר כאן או באתר האוניברסיטה העברית כאן

 

יועצת ללימודי תואר שני: פרופ' רות פיין:

ruth.fine@mail.huji.ac.il

Tel. 02-5883830